รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่ออายุใบอนุญาต

รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่ออายุใบอนุญาต

รายชื่อนักทัศนมาตรที่ต้องอายุใบอนุญาตภายในปีพ.ศ.2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 66 ท่าน ดังนี้ครับ

ลำดับ คำนำ ชื่อ นามสกุล ต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่
1 นาย กิติธันย์ อธิหิรัญนรภัทร์ 23 เมษายน พ.ศ.2559
2 นาย เฉลิมชนม์ สมณะ 23 เมษายน พ.ศ.2559
3 นาย ชยพล ธีรภัทรคุณากร 23 เมษายน พ.ศ.2559
4 นาย ชัยยศ ตุรงค์วัฒนา 23 เมษายน พ.ศ.2559
5 นาย ตฤณณวัฒน์ ทองชิต 23 เมษายน พ.ศ.2559
6 นาย ทวี โทนหงษา 23 เมษายน พ.ศ.2559
7 นาย ประกาศ ตั้งยืนยงวัฒนา 23 เมษายน พ.ศ.2559
8 นาย เมธี จรัสอรุณฉาย 23 เมษายน พ.ศ.2559
9 นาย วัชรสิทธิ์ ตั้งเสาวภาคย์ 23 เมษายน พ.ศ.2559
10 นาย วิชัย ลัคนาทิน 23 เมษายน พ.ศ.2559
11 นาย สาธิต จันทร์สมุด 23 เมษายน พ.ศ.2559
12 นาย อัคคปัญญ์ ซ้ายกระโทก 23 เมษายน พ.ศ.2559
13 นางสาว ณัฐดาวัลย์ อดกลั้น 23 เมษายน พ.ศ.2559
14 นางสาว ณัฐนันท์ สกุลสิริทิวากร 23 เมษายน พ.ศ.2559
15 นางสาว ทิตย์ธิดา ธรรมพัชรนันท์ 23 เมษายน พ.ศ.2559
16 นางสาว พรทิพย์ อโคตมี 23 เมษายน พ.ศ.2559
17 นางสาว ภัชภิชา ยกกำพล 23 เมษายน พ.ศ.2559
18 นางสาว ภัทราพร หนูสวี 23 เมษายน พ.ศ.2559
19 นางสาว เมธาวี หวงพลานันท์ 23 เมษายน พ.ศ.2559
20 นางสาว วิไลลักษณ์ พงษ์สุระ 23 เมษายน พ.ศ.2559
21 นางสาว อณัญญา เพียรประเสริฐกุล 23 เมษายน พ.ศ.2559
22 นางสาว อรวรรณ สว่างรัศมีจันทร์ 23 เมษายน พ.ศ.2559
23 นางสาว เรณู เพ็ญธนานันต์ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559
24 นาย ดนัย ตันเกิดมงคล 8 สิงหาคม พ.ศ.2559
25 นาย กฤษชัย วัฒนะถาวรวงศ์ 9 กันยายน พ.ศ.2559
26 นางสาว ณัฐนันท์ โกมลดิษฐ์ 9 กันยายน พ.ศ.2559
27 นาย ธงชัย อัสรางชัย 9 กันยายน พ.ศ.2559
28 นางสาว ปฐมา เชิดชูเกียรติสกุล 9 กันยายน พ.ศ.2559
29 นาง วิมลวรรณ จรัสจรุงเกียรติ 9 กันยายน พ.ศ.2559
30 นาง สุนันท์ ภาสุระพันธ์ 9 กันยายน พ.ศ.2559
31 นางสาว อรนุช ทวีกุล 9 กันยายน พ.ศ.2559
32 นาย คุณสิทธิ์ ชาญภัทรวาณิช 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
33 นาย ชาคริต เลิศถวิลจิร 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
34 นาย ธวัชชัย อัสรางชัย 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
35 นาย นคร ศิริฐานนท์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
36 นาย นพดล ศรีสุรัตนเมธากุล 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
37 นางสาว พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
38 นาย กวีรัช เมฆารักษ์กุล 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
39 นาย วุฒิไกร บูรณ์วรุตม์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
40 นาย วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
41 นาย ศิริพงษ์ ทิพย์มงคลศิลป์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
42 นาย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
43 นาย สุพัฒน์ จรรยานุภาพ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
44 นางสาว อรวรรณ เมฆารักษ์กุล 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
45 ร.ท. หญิง กัญญาณัฐษ์ ขำน้อย 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
46 นาย กิตติธัช กีรติบำรุงพงศ์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
47 นางสาว เกษรารัตน์ บุญจันทร์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
48 นางสาว จามจุรีย์ คำประเสริฐ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
49 นางสาว โชติกา พูลสนาม 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
50 นางสาว ฐิติกา เกาะหมาน 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
51 นางสาว ทฤฒมน เอื้อน้อมจิตต์กุล 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
52 นาย ธนน ภานุรุจพงศ์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
53 นางสาว ทรรศรัญญ์ โพธิ์พิชญกุล 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
54 นางสาว ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
55 นางสาว นภารัตน์ ตั้งยืนยงวัฒนา 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
56 นางสาว พนิดา วณิชไพสิฐ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
57 นางสาว พรนภา ประจักษ์ทิพย์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
58 นางสาว ภัทรกร ถาวรกสิวัฒนกุล 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
59 นาย มงคล พึงพิพัฒน์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
60 นางสาว ลักษรินทร์ คานิเยาว์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
61 นางสาว วิชุดา อมรเพชรกุล 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
62 นางสาว ศศิธร ประจักษ์ทิพย์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
63 นาย ศุภชัย พีระรัตนกุญชร 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
64 นาง สุชาดา วีระพัฒนา 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
65 นางสาว เสาวคนธ์ มีแก้วศิริรัตน์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559
66 นางสาว อดิศย์สุดา สมคะเนย์ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559

**ต้องยื่นคำร้องก่อนวันหมดอายุ อย่างน้อย 1 เดือน**

สามารถยื่นคำร้องได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น1 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

หลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน3 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. หนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (ฉบับจริง)

5. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรม/สัมมนา ที่ได้รับการรับรองโดยกรรมการการประกอปโรคศิลปะ 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

6. แบบคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาติ (ทม.5)

7. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

** หมายเหตุ แบบคำร้องขอต่อใบอนุญาต (ทม.5) และ แบบฟอร์มใบรับรองการตรวจสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave a Comment