รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่อใบอนุญาตฯภายในปี พ.ศ. 2560

รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่อใบอนุญาตฯภายในปี พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง การต่อหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร

ตามที่ท่านได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์จากกระทรวงสาธารณะสุข มีระยะเวลา 2 ปี ดังนี้

  • รุ่นที่ 1   นับตั้งแต่  วันที่ 8      ธันวาคม           2558  ถึงวันที่ 7       ธันวาคม         2560
  • รุ่นที่ 6   นับตั้งแต่  วันที่ 10   พฤศจิกายน    2558  ถึงวันที่ 9      พฤศจิกายน   2560
  • รุ่นที่ 9   นับตั้งแต่  วันที่ 1      ธันวาคม           2558  ถึงวันที่ 30    พฤศจิกายน  2560

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอแจ้งว่าหนังสืออนุญาตของท่านใกล้ครบอายุการอนุญาตแล้ว จึงขอให้ท่านมายื่นแบบคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ตามแบบ ทม.๕ พร้อมหลักฐานการต่อหนังสืออนุญาตฯได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บริการสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ. สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข

หลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว           จำนวน   3 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน   1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประชาชน                        จำนวน   1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. หนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (ฉบับจริง)
  5. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรม/สัมมนา ที่ได้รับการรับรองโดยกรรมการการประกอปโรคศิลปะ       จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. แบบคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาติ (ทม.5)
  7. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

** หมายเหตุ แบบคำร้องขอต่อใบอนุญาต (ทม.5) และ แบบฟอร์มใบรับรองการตรวจสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ → ที่นี่

Leave a Comment